Kaders voor een projectaanvraag

Een project moest passen in het verhaal van Gouda750: 'Historie Maak je Samen. Geef Gouda door!' De thema's uit dit motto vormden de inspiratiebron. Als het project daarin paste, waren er de volgende kaders om rekening mee te houden:

 • Het project is goed voor het imago van Gouda.
 • Het project moet gericht zijn op de viering van Gouda750 en de stad Gouda (en/of haar inwoners) ten goede komen.
 • Het project dient een duidelijke (zichtbare) relatie te hebben met Gouda750 en is als zodanig herkenbaar (NB: Als je een bijdrage krijgt, ontvang je ook een link naar de huisstijl Gouda750, met logo’s en andere downloads).
 • Het past binnen of is aanvullend op de programmering en tijdslijn van het feestjaar Gouda750 ‘van verleden naar toekomst’.
 • De organisator toont ambitie in creatieve, verrassende en innovatieve plannen.
 • Wanneer het een bestaand project betreft, dan moet de editie Gouda750 afwijken van de ‘gewone’ opzet van het project.
 • Alle projecten zijn primair gericht op alle Gouwenaars en secundair op de regio en daarbuiten.
 • Bij grootschalige projecten waarbij grote bezoekersaantallen verwacht worden, wordt gerekend op landelijke uitstraling voor Gouda750.
 • Houdt bij het maken van je projectplan rekening met de mogelijkheid dat er nog steeds bijzondere overheidsmaatregelen van kracht kunnen zijn en dat er alleen een coronaproof-versie van je project kan plaatsvinden.
 • Inclusiviteit is een belangrijk uitgangspunt om een goed feestjaar te vieren.
 • Bij het organiseren van de festiviteiten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de duurzaamheid (inclusief dierenwelzijn) en het minimaliseren van afval en overlast voor de omgeving.
 • Het project mag zeker geen winstoogmerk hebben, wil het in aanmerking komen voor een bijdrage.
 • Het evenement mag geen religieus of politiek doel hebben. Partijpolitieke bijeenkomsten, kerkdiensten etc. worden niet financieel ondersteund.
 • Aanstootgevende of beledigende activiteiten en doelstellingen (in lijn met artikel 1 van de grondwet) zijn niet toegestaan als zij in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Hoogte van de bijdrage

Als je geen organisatie vertegenwoordigde, gold een maximale bijdrage van € 1.000. Voor organisaties was er geen maximum. De hoogte van de aanvraag brengt bepaalde eisen in de verantwoording van het project met zich mee, waaraan de aanvragende organisatie moet voldoen. Hieronder wordt dat verder uitgelegd:

 • Tot € 5.000 dient de aanvrager na afloop een inhoudelijk verslag in (tekst en beeld). Op basis van een steekproef kan om een financieel verslag gevraagd worden.
 • Tot € 15.000,- wordt een inhoudelijk verslag (tekst en beeld) en een financiële verantwoording verwacht waaruit moet blijken dat de middelen goed besteed zijn. De aanvrager moet op verzoek in staat zijn facturen te overleggen die de besteding onderbouwen.
 • Boven de € 15.000,- eisen als hierboven aangevuld met een uitgebreide financiële rapportage van de besteding.De rapportage moet gecontroleerd zijn door een administrateur.
 • Boven de € 50.000 kan bij twijfel over de besteding, gevraagd worden om een goedkeurende controleverklaring van een accountant. Uit de verklaring dient te blijken dat de bijdrage aan het doel waarvoor het bestemd is, is besteed.
 • Indien de middelen niet of niet volledig zijn besteed aan het beoogde doel, kan het bestuur besluiten dat deze niet uitgekeerd wordt of terugbetaald moet worden aan het Fonds.