MKHNHT IMG 9695

Wat houdt een aanvraag in?

De aanvraag voor een bijdrage bestaat uit een stappenscan en een aanvraagformulier, laat je inspireren door 'Historie Maak je Samen, Geef Gouda door!' Na de stappenscan weet je meteen of je aanvraag voldoet aan de basisvoorwaarden en ga je naar het aanvraagformulier.

Financiële bijdragen feestjaar Gouda750

Gouda750 vieren we in het 750ste levensjaar. Op 31 juli 2021 openen we met het evenement Gouda Waterstad, in augustus 2022 sluiten we af met een grote finale.

Er is ruimte voor bijdragen aan kleine, middelgrote en grote projecten op alle vlakken (historie, kunst & openbare ruimte, muziek, theater & evenementen, duurzaamheid & innovatie, inclusiviteit, sport & recreatie). Het beschikbare geld moet eerlijk en onafhankelijk verdeeld worden. Daarom is het Fonds Gouda750, Geef Gouda Door! opgericht en daar kunnen vanaf 1 januari 2020 aanvragen worden ingediend in verschillende rondes.

Voldoet mijn project aan de voorwaarden?

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen begin je met de stappenscan waarin we toetsen of je aan de basisvoorwaarden voldoet. Na het doorlopen van de scan weet je meteen of je in aanmerking komt of niet. Hieronder vind je alle voorwaarden uitgebreid beschreven en waar nodig toegelicht.

Historie Maak je Samen, Geef Gouda door!

Een project moet passen in het verhaal van Gouda750: 'Historie Maak je Samen. Geef Gouda door!' Laat je inspireren door de thema's uit dit motto. Als het project daarin past, zijn er de volgende kaders om rekening mee te houden:

 • Het project is goed voor het imago van Gouda.
 • Het project moet gericht zijn op de viering van Gouda750 en de stad Gouda (en/of haar inwoners) ten goede komen.
 • Het project dient een duidelijke (zichtbare) relatie te hebben met Gouda750 en is als zodanig herkenbaar (NB: Als je een bijdrage krijgt, ontvang je ook een link naar de huisstijl Gouda750, met logo’s en andere downloads).
 • Het past binnen of is aanvullend op de programmering en tijdslijn van het feestjaar Gouda750 ‘van verleden naar toekomst’.
 • De organisator toont ambitie in creatieve, verrassende en innovatieve plannen.
 • Wanneer het een bestaand project betreft, dan moet de editie Gouda750 afwijken van de ‘gewone’ opzet van het project.
 • Alle projecten zijn primair gericht op alle Gouwenaars en secundair op de regio en daarbuiten.
 • Bij grootschalige projecten waarbij grote bezoekersaantallen verwacht worden, wordt gerekend op landelijke uitstraling voor Gouda750.
 • Inclusiviteit is een belangrijk uitgangspunt om een goed feestjaar te vieren.
 • Bij het organiseren van de festiviteiten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de duurzaamheid (inclusief dierenwelzijn) en het minimaliseren van afval en overlast voor de omgeving.
 • Het project mag zeker geen winstoogmerk hebben, wil het in aanmerking komen voor een bijdrage.
 • Het evenement mag geen religieus of politiek doel hebben. Partijpolitieke bijeenkomsten, kerkdiensten etc. worden niet financieel ondersteund.
 • Aanstootgevende of beledigende activiteiten en doelstellingen (in lijn met artikel 1 van de grondwet) zijn niet toegestaan als zij in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Iedereen! Je kunt een aanvraag indienen voor een project, dus organisaties en natuurlijke personen, mits er sprake is van een financieel gezonde situatie.

Als je geen organisatie vertegenwoordigd, geldt een maximale bijdrage van € 1.000. Voor organisaties is er geen maximum. De hoogte van de aanvraag brengt bepaalde eisen in de verantwoording van het project met zich mee, waaraan de aanvragende organisatie moet voldoen. Hieronder wordt dat verder uitgelegd:

 • Tot € 5.000 dient de aanvrager na afloop een inhoudelijk verslag in (tekst en beeld). Op basis van een steekproef kan om een financieel verslag gevraagd worden.
 • Tot € 15.000,- wordt een inhoudelijk verslag (tekst en beeld) en een financiële verantwoording verwacht waaruit moet blijken dat de middelen goed besteed zijn. De aanvrager moet op verzoek in staat zijn facturen te overleggen die de besteding onderbouwen.
 • Boven de € 15.000,- eisen als hierboven aangevuld met een uitgebreide financiële rapportage van de besteding. De rapportage moet gecontroleerd zijn door een administrateur.
 • Boven de € 50.000 kan bij twijfel over de besteding, gevraagd worden om een goedkeurende controleverklaring van een accountant. Uit de verklaring dient te blijken dat de bijdrage aan het doel waarvoor het bestemd is, is besteed.
 • Indien de middelen niet of niet volledig zijn besteed aan het beoogde doel, kan het bestuur besluiten dat deze niet uitgekeerd wordt of terugbetaald moet worden aan het Fonds.

Waar moet ik verder rekening mee houden als het Fonds besluit een bijdrage te verstrekken?

 • Het toegekende bedrag moet besteed worden aan het doel waarvoor het is toegekend.
 • De aanvrager dient er rekening mee te houden dat het project kan worden aangemerkt als onderdeel van het sponsorplan Gouda750. Denk hierbij aan o.a. sponsoruitingen en het ter beschikking stellen van (vrij)kaarten.
 • De bijdrage mag niet worden besteed aan eten en drinken.
 • De bijdrage mag alleen dienen ter financiering van inzet uren als het gaat om (technische) implementatie en uitvoering van het project. Daarbij rekening houdend met een schappelijk, niet commercieel tarief.
 • De aanvragers van een bijdrage zoeken actief naar co-financiering; bijvoorbeeld inkomsten uit horeca of merchandise, aanvraag bij (landelijke) fondsen of een (vrijwillige) bijdrage van bezoekers.
 • De bijdrage wordt in principe achteraf verstrekt, tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken.

* Disclaimer: De activiteit moet passen binnen het feestjaar Gouda750. Het Fonds Gouda750 en het programmateam stellen een evenwichtig programma samen voor verschillende doelgroepen. Daarom kunnen bepaalde projecten voorkeur krijgen boven andere en wordt rekening gehouden met mogelijke herhaling of teveel gelijksoortige activiteiten.

Hou er rekening mee dat we contact kunnen opnemen voor nadere toelichting of advies. In het geval van indiening van gelijksoortige evenementen zal het fonds deze indieners met elkaar in contact proberen te brengen.

Bij zowel een toekenning als afwijzing treedt het Fonds Gouda750 niet in discussie met de aanvrager(s). Doordat het Fonds een onafhankelijke stichting is, is er geen mogelijkheid voor een bezwaarprocedure.